Algemene voorwaarden

[dipl_breadcrumb breadcrumb_layout=”layout2″ _builder_version=”4.10.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dipl_breadcrumb]

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Taal Zuid-Holland en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Taal Zuid-Holland, voor de uitvoering waarvan door Taal Zuid-Holland derden dienen te worden betrokken.
3. Door aanvaarding van de offerte van Taal Zuid-Holland accepteert opdrachtgever de voorwaarden van Taal Zuid-Holland.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Taal Zuid-Holland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Taal Zuid-Holland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Werkingsgebied van de algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden maken deel uit van al het contact tussen particulieren, bedrijven en instellingen en Taal Zuid-Holland. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen/cursussen van Taal Zuid-Holland voor particulieren, bedrijven en instellingen. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Taal Zuid-Holland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Taal Zuid-Holland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Taal Zuid-Holland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Taal Zuid-Holland anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Taal Zuid-Holland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Verplichtingen van Taal Zuid-Holland
1. Taal Zuid-Holland verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5: Verplichtingen van Opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Taal Zuid-Holland op tijd kan beschikken over: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens zoals gegevens van deelnemers voor deelname aan desbetreffende cursus, tijdige afmelding (zoals in lid 3 bedoeld) bij geen deelname, een en ander op aanwijzing van Taal Zuid-Holland.
2. Mocht de deelnemer/cursist door een geldige reden niet kunnen deelnemen aan een cursus en/of examen, dan dient de cursist dit schriftelijk per e-mail of een aangetekende brief te melden aan Taal Zuid-Holland. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van de cursus verrekend.
3. Afmelding geschiedt schriftelijk per e-mail of een aangetekende brief minimaal 48 uur voor de start van desbetreffende cursus en/of examen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Taal Zuid-Holland is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 7: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen na verzending of binnen de gestelde termijn van de factuur.
2. Taal Zuid-Holland is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is Taal Zuid-Holland gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 8: Ontbinding
1. Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
– in staat van faillissement geraakt.
– surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt.
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings) verplichting heeft voldaan.

Artikel 10: Inschrijving/aanmelding
Inschrijving tot een cursus/opleiding kan middels een intakegesprek. Telefonisch, per e-mail of door persoonlijk langs te komen op locatie kan er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt het aanmeld-/inschrijfformulier ingevuld en ondertekend door de cursist. Indien het niet om een particuliere aanmelding gaat maar om een bedrijf of instelling die zijn
medewerkers wil opleiden dan wordt tijdens een (intake)gesprek gezocht naar een passende mogelijkheid en een overeenkomst opgesteld.
Met het invullen en ondertekenen van een inschrijf-/aanmeldformulier gaat de cursist een koopovereenkomst aan met Taal Zuid-Holland.
Indien het om een werkgever gaat die voor zijn werknemers een opleiding/cursus afneemt zal er met deze opdrachtgever een separate koopovereenkomst afgesloten worden tijdens het (intake)gesprek. Deze koopovereenkomst wordt derhalve ten alle tijden in tweevoud ondertekend. Tijdens het intakegesprek moet de inschrijfkosten ter plekke betaald worden, tenzij er bij uitzondering anders (schriftelijk) wordt afgesproken.

Artikel 11: Bedenktijd
De cursist of werkgever heeft het recht om de inschrijving binnen 14 dagen te annuleren. Annulering kan uitsluitend schriftelijk middels een e-mail aan info@taalzuidholland.nl of aangetekende brief aan Taal Zuid-Holland, Hengelolaan 179, 2545 JG te Den Haag. Indien er met instemming van de cursist/werkgever binnen 14 dagen al is gestart met de cursus / opleiding bestaat er géén recht tot annulering. Indien er sprake is van een annulering binnen de termijn van 14 dagen, is de cursist/werkgever geen kosten verschuldigd, afgezien van de in reeds in rekening gebrachte kosten, zoals het inschrijfgeld.

Artikel 12: Inschrijving/aanmelding
Taal Zuid-Holland kan niet garanderen dat een cursus/opleiding doorgang vindt op het bij de inschrijving door de cursist / opdrachtgever aangegeven (gewenste) startmoment. Taal Zuid-Holland behoudt zich derhalve het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding/cursus op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of een redelijk alternatief te bieden. De student krijgt hiervan schriftelijk bericht. Wijziging van locatie en/of lesdag is eveneens mogelijk op grond van een beperkte groepsomvang.

Artikel 13: Annuleringsregeling
Annulering kan uitsluitend schriftelijk middels een e-mail aan info@taalzuidholland.nl of een aangetekend brief aan
Taal Zuid-Holland, Hengelolaan 179, 2545 JG te Den Haag.
Indien de cursist / opdrachtgever annuleert binnen de in artikel 11 genoemde bedenktijd, zijn er geen cursus/opleidingskosten verschuldigd, afgezien van de in reeds in rekening gebrachte kosten zoals het inschrijfgeld.

Artikel 14: Definitieve start
Indien een cursist na inschrijving vanuit Taal Zuid-Holland een uitnodiging voor de concrete start en locatie van de opleiding krijgt, danwel een inlogcode activeert voor een e-learning programma, dan is de opleidingsstart definitief en neemt de doorlooptijd van de opleiding een aanvang.

Artikel 15: Leermiddelen
De leermiddelen die gebruikt zullen worden tijdens de duur van de cursus/opleiding worden bij de start van de opleiding aan de cursist / opdrachtgever bekendgemaakt. De cursist / opdrachtgever dient er daarnaast rekening mee te houden dat hij/zij voor de meeste
cursussen/opleidingen studieboeken/studiemateriaal moet aanschaffen. Daarvoor ontvangt de cursist / opdrachtgever bij de start van de cursus / opleiding informatie over de te aanschaffen
studiemateriaal.

Artikel 16: Opleidings-/ cursusduur
De nominale opleidings-/cursusduur staat altijd vermeld in de koopovereenkomst. De overeengekomen periode tussen Taal Zuid-Holland en de cursist, wordt altijd uitgedrukt in weken. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal
opleidingsweken, danwel de opleidingsduur. In het geval van e-learning zijn de lesgelden van toepassing op de periode waarover het toegangslicentie tot de webgebaseerde e-learning faciliteiten wordt afgegeven.

Artikel 17: Certificaat
De opleidingen/cursussen kunnen indien mogelijk worden afgesloten met een landelijk erkend examen. Om een certificaat van Taal Zuid-Holland te krijgen dient de cursist na het einde van de cursusduur een examen af te leggen die door de cursist met een voldoende (minimaal 55%) dient te worden afgerond.

Artikel 18: Uitval van cursus- / opleidingsactiviteiten
Taal Zuid-Holland doet zijn uiterste best om uitval van cursus- / opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen. Voor niet genoten cursus- / opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval biedt Taal Zuid-Holland een passende oplossing aan, die zo mogelijk in overleg met de (groep) studenten wordt vastgesteld.

Artikel 19: Klachten
In geval van een klacht of ontevredenheid kan de cursist deze melden bij de docent of coördinator. Als het niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan de cursist overgaan tot het indienen van een formele klacht. Met het indienen van een klacht geeft de cursist een formele uiting van ongenoegen over het doen en laten van een docent van Taal Zuid-Holland of de gang van zaken bij het bedrijf. Klachten worden afgehandeld conform het klachtenreglement van Taal Zuid-Holland.

Artikel 20: Schorsing/verwijdering
In geval van wangedrag kan Taal Zuid-Holland overgaan tot (tijdelijke) schorsing van de cursist. Onder wangedrag wordt verstaan: gedragingen die een belemmerend effect hebben op de voortgang van onderwijsactiviteiten, overtredingen van de voorschriften of het niet nakomen van verplichtingen, zoals: het niet naleven van de huisregels; het verstrekken van onjuiste informatie dan wel vervalste bewijsstukken aan Taal Zuid-Holland; het plegen van frauduleuze handelingen; het vertonen van agressief of gewelddadig gedrag in communicatie; het niet voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 21: Opleidingsinhoud
Taal Zuid-Holland behoudt zich het recht voor de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen onder handhaving van eventuele landelijke erkenning, of landelijk vastgestelde normen waarmee ze kunnen afwijken van de beschrijvingen in folders, studiegidsen en brochures en van teksten op de website van Taal Zuid-Holland en andere website’s. De opleidingsinhoud danwel e-learning wordt persoonlijk verstrekt en blijft eigendom van Taal Zuid-Holland. De opleidingsinhoud danwel e-learning is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de persoon waaraan deze door Taal Zuid-Holland verstrekt is. Taal Zuid-Holland maakt voor de informatie in alle genoemde en overige externe uitingen het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die Taal Zuid-Holland ter beschikking had op het moment van samenstellen hiervan.