AddThis Social Bookmark Button

ALEVITISCHE CULTURELE VERENIGING DAB.DER  is op 1994 opgericht door  Alevitische gemeenschap in Den Haag.

Alevitisme is een levensbeschouwing die gebaseerd is op de menselijkheid. Het is een religie die veel verdriet in zijn geschiedenis heeft beleefd, derhalve hecht onze religie veel waarde aan het liefhebben van de mens en de mens centraal stellen in het geheel. Als we verdiepen in het leer van Alevitiesme dan zien ontwikkeling opgroeien richting de liefde.

Omwille van religie strijd zijn twee kinderen, genaamd Hasan en Hüseyin ( zoon van imam Ali, tevens kleinkinderen van profeet Mohammed) in de woestijn verdorst en hebben honger moeten lijden in de woestijn. Wanneer we over hen hebben dan hebben we ook over de liefde in Alevistisme.Ze zijn symbool voor de liefde, rechtvaardigheid, opkomen en strijd aan gaan tegen het geweld.  

Alevitiesme heeft zich tot heden een evolutie ondergaan, en heeft zich tot een volwaardige religie ontwikkeld.In tegenstelling tot kortzichtigheid, vastgeroeste regels, heeft de Alevistisme ruimte geschapen aan (naaste) liefde, overtuigingsmentaliteit en opvoedkundige benadering der mensheid.Deze ingeslagen levensweg zien we ook terug in onze dagelijkse levensvorm, zoals tijdens onze gebedsbijeenkomsten, genaamd Cem.

Cem is een gebedsbijeenkomst bij Alevitien. Aan deze gebedsbijeenkomst nemen iedereen deel aan, ongeacht jong, oud, rijk of arm, vrouw of man, en met elkaar wordt de goede vreugde des levens met elkaar gedeeld.
Uiteraard zijn ook regels ten aan zien van deelname aan Cem. Mensen die elkaar gekrengd hebben, onrecht hebben gedaan, en haat onder de mensen zaaien en dus geen naaste liefhebben, worden uitgesloten om aan Cem deel te kunnen nemen.

Alevtisme is een sociaal gericht samenleving. Doordat er een sterke sociale controle is wordt de omgang tussen de mensen verbeterd daarwaar het niet goed gaat. Daarmee wordt geboogd voor een positieve samenleving waarin mensen elkaar liefhebben.

Cem is een gebedsvorm van verbondenheid. Tijdens de bijeenkomst reinig je zelf van het kwade, en jezelf toewijden aan de God, je tekortkomingen en fouten onder ogen zien, en deze te verbeteren.
Tijdens de Cem worden de doden herdacht. Er worden speciale gerechten gemaakt en met elkaar gegeten ter nagedachtenis van de doden. Cem is ook een soort rechtbank, een school, en een bijeenkomst van solidariteit. Samenhorigheid is heel belangrijk tijdens de Cem. Aan de Cem neem ieder individu deel, ook onze moeders en zuster. Er wordt geen grens getrokken tussen onze geliefden.

Als we over Cem hebben dan hebben we uiteraard ook over Semah, de religie dans uiting van Alevieten. Soms wordt deze vertoning ook als gewoon dansvorm gezien. Hoe zit het dan met liefde in de Semah, waar zien we dit dan?
Liefde en Semah zijn nauw met elkaar verbonden. Een uiting van verbondenheid tussen een man en een vrouw. We richten onze linkerarm naar de hemel en de rechterarm naar de aarde. Het is een uiting van krijgen en geven. Met de linkerarm krijgen van van God, de schepper en vervolgens datgene wat we krijgen, geven we met de rechterarm aan de mens. Het is een symbolische uitdrukking van totale toewijding en de liefde aan de mens.Wie zijn de Alevieten?
De Alevieten zijn een etnische minderheid binnen de Islamitische godsdienst, waarvan de tegenhanger de soennitische stroming is.

Het Alevitisme is geen dogmatische leer, maar een humanistische leer. In het Alevitisme staat de mens centraal. De belangrijkste regels waar Alevieten zich aan moeten houden, zijn dan ook van humanistische en morele aard. Een van de belangrijkste grondprincipes van de Alevitische levenswijze is: “ Ieder mens accepteren zoals hij/zij is, zonder onderscheid te maken in sekse, kleur, afkomst enz.”.

De positie van de vrouw

Een interessant kenmerk van het Alevitisme is de hoge status van vrouwen. In de ontwikkeling van het Alevitisme hebben vrouwen een belangrijke rol gespeeld en spelen nog steeds een belangrijke rol.

Hedendaagse Alevitisme
Alevieten in Turkije zijn altijd, in een door Soennieten gedomineerd land, een minderheid geweest. Alevieten  worden vaak geconfronteerd met discriminatie in alle takken van het maatschappelijke leven.
De Alevieten zijn door de eeuwen heen vervolgd en gediscrimineerd door de Soennieten. Als gevolg moesten de Alevieten hun geloof vaak verborgen houden.

Alevitisme in Europa
Met de emigratie in de jaren ’60 zijn de Alevieten, in het algemeen afkomstig van het platteland, een van de eerste emigrantengroepen die om sociaal en economische redenen naar Europa vertrokken zijn.
Deze mensen hebben natuurlijk met hun vertrek uit hun eigen land ook hun normen en waarden meegenomen.

Ruim 35% van de Turkse bevolking is Aleviet.
Men schat dat in Nederland dit percentage ook 35 is.

Visie van Alevieten
De Alevieten beschouwen ontwikkeling en vooruitgang niet als iets slechts, maar juist als iets wat de mensheid ten goede kan komen. Dat wil zeggen, voor zover deze ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan vrede, rechtvaardigheid en een betere relatie tussen de mensen in de wereld.


Integratie
Door de humanitaire levenswijze staan de alevieten open voor andere culturen. Alevieten hebben respect voor andere normen en waarden. In het dagelijkse leven worden Alevieten steeds vaker de”moderne” Turk genoemd.

 

De Basis

De basis van Alevitisme is "Vier Deuren en Veertig Treden".
Volgens het Alevitische geloof dient ieder mens ernaar te streven om Volmaakt Mens te worden. Om Volmaakt Mens te worden, moet men de Vier Deuren en Veertig Treden doorgaan.

De Vier Deuren zijn:
- Seriat
- Tarikat
- Marifet
- Hakikat

Elke Deur heeft tien Treden.
Als iemand de Weg van de Alevieten wil "intreden", met andere woorden de Alevitische levensbeschouwing wil aanhangen, dan moet hij eerst een "gelofte afleggen". Iemand die dat gedaan heeft, noemt men "Talip". Een Talip leert de principes van de Alevitische leer/weg van een "Rehber" (letterlijk vertaald: een wegwijzer, gids). Een Talip moet zoals elke Aleviet zijn "handen, tong en lendenen beheersen". De Weg afleggen betekent ingewijd worden in de mystieke Alevitische leer, dat wil zeggen in de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden. De Vier Deuren en Veertig Treden zijn derhalve te beschouwen als stadia op weg naar Perfectie.
In de tegenwoordige praktijk zijn er niet veel Alevieten die als Talip een Rehber hebben die hen naar Perfectie leidt. Doordat Alevieten steeds beter organiseren, nemen de mogelijkheden echter toe om de Alevitische principes na te leven.
Om de betekenis ven de Vier Deuren en Veertig Treden aan te geven, maken Alevieten soms gebruik van metaforen. Zo kun je zeggen dat de Vier Deuren en Veertig Treden te vergelijken zijn met het onderwijssysteem vanaf de kleuterschool tot aan de universiteit. Ook kun je zeggen dat de weg vormen die een persoon tijdens zijn leven hoort af te lopen en alle stadia bestrijken van geboorte tot aan ouderdom. Iemand die de slechte kanten van zijn gedrag niet heeft kunnen verwijderen, is dan niet volwassen. Zo iemand is in de fase van Seriat (de Wet) blijven steken. Hij is nog aan de religieuze regels en wetgeving onderworpen. Anderen, die Tarikat hebben bereikt, hebben de kracht gehad uit zichzelf hun slechte gedragingen te corrigeren en af te zweren en doen goed aan hun medemens. Zij die Marifet hebben bereikt, hebben wat betreft gevoel en wetenschap de hoogste trede op de ladder bereikt en zijn tot Goddelijke geheimen doorgedrongen. Personen in Hakikat tenslotte, zien God, komen in aanraking met God, en kennen tijd en plaats in de Goddelijke orde.
Andere metaforen zijn dat de Vier Deuren en Veertig Treden staan voor tijdperken die vele eeuwen bestrijken (met Hakikat als het tijdperk waarin de mensen de eeuwigdurende vrede bereiken), of dat ze staan voor de ontwikkeling van de hersenen van de mens.

De precieze formuleringen van de Vier Deuren en Veertig Treden
Seriatis de eerste deur. Het gaat hier om de puur- en goedheid. Het gaat niet om de vorm of om de uiterlijkheid van de regels en de wetten (Seriat) van de Islam, maar om het diepgaande, het leren van puurheid, zuiverheid en goedheid van de mystieke leer.

De Tien Treden van Seriat zijn:
1. Leren lezen en schrijven, voor de Mursid (wegwijzer/gids ook dede genoemd) beloven dat je aan alle regels zult houden.
2. Je goede verstand gebruiken om via de weg van het "goede" (gönül) zichzelf te kennen en op deze wijze proberen God in je wezen te vinden.
3. Niet vanuit een "vormgedachte" (zahir), maar vanuit een "innerlijke gedachte" (batini) bidden.
4. Je gedachten en hart reinigen van vijandige daden en verboden zaken.
5. Gelofte afleggen (de weg van Alevieten intreden) en je behoeden voor kwade gedachten en daden.
6. Geen schade toebrengen aan levende wezens en de natuur.
7. Kennis hebben van alle normen en waarden van de Weg.
8. Tegen mensen zachtaardig zijn en hen met liefde bejegenen.
9. Zorgdragen voor het schoonhouden van jezelf en je omgeving.
10. Toenadering zoeken tot God.

Tarikat
is de tweede deur. De Tien Treden van Tarikat zijn:
1. Aan een dede (gids/wegwijzer) verbonden zijn, intomen c.q. beheersen van je verlangens.
2. Het onderwijs volgen dat je gedachten en gedrag verder ontwikkelt.
3. Opheffen van het verschil tussen de seksen, beseffen dat man en vrouw gelijk zijn.
4. De weg van "goedheid" bewandelen (bijv. behulp- en zorgzaam zijn), nuttig zijn voor de mensheid.
5. Daden doen die de mensheid dienen, en deze zien als de weg die ook leidt tot God.
6. De mens en natuur die de weerspiegeling van God zijn, behoeden voor zaken die schade kunnen aanrichten.
7. Geloven dat bij de gratie van God (door in je zelf te zoeken) alles goedkomt en nooit je vertrouwen hierin verliezen.
8. Zoeken naar kennis/wetenschap, leren van de ervaringen van anderen en van alles lering trekken.
9. God en heilige personen binnen het Alevitisme met liefde bejegenen.
10. Zich innerlijk arm voelen en geen hoge dunk van je zelf hebben.

Marifet
is de derde deur. De Tien Treden van Marifet zijn:
1. Je verlangens beheersen, dus je handen, tong en lendenen beheersen; geen slechte daden verrichten.
2. Afstand houden van egoisme en geen haat en wrok koesteren.
3. Leefregels aanhouden als het gaat om wereldse zaken die genot geven.
4. Je beheersen bij boosaardige zaken en je volwassen opstellen.
5. Vermijden van ongeschikte handelingen en gedragingen.
6. Het delen van kennis met de gemeenschap zien als gebed.
7. Geloven in de verhevenheid van wetenschap; met het goede verstand het universum omarmen.
8. Nederig zijn om te kunnen luisteren en je te kunnen overgeven aan God.
9. Jezelf kennen: een mens die een klein universum is kennen. Zien dat een groot Universum bestaat. In het verlengde hiervan beseffen dat alle geheimen van God in de mens verborgen zijn.
10. Het niveau van "volle ontwikkeling" bereiken en voelen dat de goddelijke Waarheid in wezen een is met jezelf.

Hakikat
is de vierde en laatste deur. De Tien Treden van Hakikat zijn:
1. De aarde onder ieders voeten worden en de tevredenheid van God verdienen.
2. Zonder onderscheid te maken op het gebied van religie, taal, etniciteit, levensbeschouwing en sekse, alle mensen als gelijke zien.
3. Binnen je vermogen alle diensten verlenen aan de mensheid; een zendende/gevende persoon zijn.
4. Je ogen sluiten voor de schaamte van anderen; "verbergend" zijn.
5. Alle wezens zien als deel van de Eenheid van het Zijn (Vahdet-i Vücut, Varligin Birligi). In het verlengde hiervan liefde tonen aan het levende en niet-levende; het verlenen van diensten zien als gebed.
6. De drie Eenheden van het Zijn: God, Mens en Universum, wat in de geloofsleer van de Werkelijkheid van het Zijn (Vahdet-i Mevcut, Varligin Mevcudu) wordt genoemd als Een, kunnen zien als God.
7. De betekenis kennen, het Geheim leren: De innerlijke kennis (batin bilgisi) gebruiken om de Waarheid (Hakikat) te bereiken. Van je verlangens loskomen om God in je wezen te vinden. Afstand houden van degenen die het Geheim van de Waarheid niet hebben doorgrond. Het Geheim geheim houden.
8. Met God een worden.
9. De schoonheid van de Waarheid overbrengen aan volgende generaties en aan andere volken.
10. In elk hart -dat gezien wordt als "huis van God"- luisteren naar en overleggen met God; met de Goddelijke geheimen en waarheden het Goddelijke Universum bezichtigen.

Deel deze post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Sponsoren

© 2014 Dab-Der  |  All rights reserved.